En general només caldrà el permís tipus B. Ara bé, si la suma dels MMA (Massa Màxima Autoritzada, antigament anomenada PMA) del cotxe i de la caravana supera els 3.500 kg, caldrà conduir amb el permís B+E.